Rozkvět Žatce v pozdním středověku

Rozkvět Žatce, město si můžeme představit ve 13. a 14. století jako vysoce rozvinutou městskou aglomeraci. Nejen samotné město ve svých hradbách, ale i jeho zázemí svědčí o tom, že Žatec měl pro celý region skutečně významnou roli.
Jsou vysázeny první vinice a také chmelnice. Víno však bylo pro obyvatele Žatce v té době pravděpodobně důležitější než chmel. Město má nyní vlastní samosprávu se starostou a 12 radními. Žatec se stává důležitým centrem obchodu se suknem se Saskem, ale také s Bavorskem a Franky.
Podobně jako v jiných částech Čech si musíme ve skutečnosti představit, že Žatec , podobně jako Cheb dále na západ, ale také jako LItoměřice, Budín, Chomutov, Kadaň a další města, byla nyní do značné míry ovlivněna migrací ze západu. V první fázi rozvoje města zde hrálo významnou roli německé obyvatelstvo. Královské město Žatec s nově vybudovaným předměstím bylo ve 14. století jedním z nejvýznamnějších měst a hospodářských center severozápadních Čech. Je zcela obehnán vysokou hradební zdí, která se dodnes zachovala na západním okraji města. Z původních čtyř bran historického centra města se však dochovaly pouze dvě.

do dnes dochované části měských hradeb

Ve 14. století se také objevují první zmínky o židovské komunitě ve městě. Žatec byl v tomto ohledu velmi pestrý. Nyní zde žilo nejen křesťanské obyvatelstvo, ale také stále silnější židovská komunita, která se zabývala především obchodem. První zmínka o židovské komunitě v Žatci pochází z roku 1350. Židovská osada se nacházela v blízkosti dnešního městského divadla.
Převážně němečtí patricijové měli dobré příjmy z městských domů, usedlostí a statků na okolním venkově. Poměr Němců a Čechů mezi celkovým počtem obyvatel byl zhruba vyrovnaný. Na venkově žili převážně Češi.
Latinská škola byla v Žatci založena již ve 13. století. Spolu s pražskou katedrální školou je nejstarší v Čechách. V roce 1335 získala královské privilegium volit rektora a učitele.
V latinské škole se vyučovalo latinsky. Jednalo se o vyšší školu, která připravovala studenty na vysokoškolské studium. Latina byla mezinárodním vědeckým jazykem. Ti, kdo znali latinu, mohli konverzovat se vzdělanci z celé Evropy. Naopak vyšší vzdělání nebylo možné bez latiny. Skutečnost, že Žatec měl takovou školu, svědčí o intelektuálním významu města.
V průběhu 14. století pak můžeme hovořit o bohemizaci obyvatelstva v Žatci. Někteří žatečtí  Němci se stali Čechy a naopak české obyvatelstvo se stěhovalo z okolního venkova do města. Koncem 14. století se tak Žatec stává dvojjazyčným městem. Němci a Češi mluví oběma jazyky a jsou hrdými občany města. Městská rada, zastupitelé a starostové jsou smíšené. Jazyk není znakem národní identifikace, ale prostředkem komunikace.

Vlajka Svaté říše římské národa německého po roce 1400

další stránka